Opstaldningskontrakt 


 

§ 1 – Aftalens genstand og parter: 

Denne aftale om opstaldning af hesten.      _______________________________________

                                                                               (hestens navn og chip nr.) 

 

Hesten er udtaget fra konsum: 

JA □ NEJ □  

 

Er indgået mellem: 

 

Opstalder:  _________________________________________

 

Navn: _________________________________________

 

Telefonnummer: _________________________________________

 

Adresse: _________________________________________

 

Postnummer og by: _________________________________________

(i det følgende kaldet opstalder) 

Og 

Soldalens Rideklub 

Fjeldstedvej 150

9870 Sindal

(i det følgende kaldet klubben)

 

 

§ 2 - Opstaldningsperiode 

 

2.1 Aftalen træder i kraft den ______________ og løber indtil aftalen opsiges af én af parterne. 

 

§ 3 - Betaling 

3.1 Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalder pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste. 

3.2 Prisen er for nuværende kr. pr. måned. _________________ Prisen er for en tom boks, ejer skal selv sørge for strøelse, foder mm.

3.3 Opstaldning betales månedsvis forud. via hjemmesidens betalning service. Beløbet forfalder til den første i måneden. 

3.4 Prisen fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af prislisten på hjemmesiden. 

3.5 Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned. 

3.6 Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr samt administrationsomkostninger.. 

3.7 Manglende betaling bliver betragtet som en misligholdelse af denne aftale, og boksen vil derfor betragtes som opsagt. Boksen skal være fraflyttet den 20.  i måneden. og depositummet vil ikke blive tilbagebetalt.  

 

§ 4 - Depositum 

4.1 Som depositum indbetaler ejeren kr. 1000 svarende til  1 måneders pensionspris på tidspunktet for aftalens indgåelse. 


 

§ 5 - Klubben er forpligtet til, at: 

5.1 Stille boks og dertil hørende sadelplads og udstyrsplads til rådighed for opstalder. 

5.2 Give opstalder de rettigheder, der fremgår af (noterne til) prislisten. 

5.3 Tilkalde dyrlæge og underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til for opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten. 

5.4 Fordele turnusordning mellem klubbens opstaldere, i forhold til fodring samt ind og udeluk alle ugens dage.

5.5 Klubben er forpligtet til at opbevare hestens pas forsvarligt. 

 

§ 6 - Klubben er ikke forpligtet til, at: 

6.1 Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten må pådrage sig. 

6.2 Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv. 

6.3 Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

 

§ 7 – Ejerens forpligtelser Opstalder er forpligtet til at: 

7.1 Påtage sig det erstatningsansvar for skader, som hesten måtte forvolde. 

7.2 Sikre sig at hesten er ansvarsforsikret. 

7.3 Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest. 

7.4 Holde sadeltøj og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt. 

7.5 Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået. 

7.6 Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst. 

7.7 Afholde udgifter i forbindelse med fælles ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder, samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dette bestemmes af klubben. 

7.8 Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet. 

7.9 Ejer er forpligtet til at deltage i turnusordning ang. fodring ind - og udeluk 

7.10 Tegne medlemskab af klubben. 

7.11 Efterleve klubbens ordensregler.

7.12 Deltage i arbejdsdage hvor den står på hegn, sommer rengøring af stald mm. 

7.13 Forpligtet til at selv stille fodre samt hø frem til fodring på anviste plads.

7.14 Ejer er forpligtet til at følge de regler der omhandler den enkelt hests konsum status.

7.15 Forpligtet til at udlevere hestepas ved ankomst til opbevaring.

7.16 Daglig tilsyn af egen hest. 

7.17 Daglig tilsyn af boks, sikring af tørt leje.  

7.18 Ejer er forpligtet til at overholde gældende lovgivning om hold af hestehold

 

§ 8 - Opsigelse 

8.1 Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. 

8.1.1 Ved salg eller død bortfalder opsigelsen. 

8.2 Ved fraflytning fra stalden skal ejeren aflevere den sidst benyttede boks i rengjort stand på månedens sidste dag. 

8.3 I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel. 

8.4 Misligholdelse af denne kontrakts § 8, stk. 1 og 2 fra opstalders side medfører, at depositummet bortfalder og ikke tilbagebetales til opstalder. 

 

§ 9 - Misligholdelse 

9.1 Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Retten til tilbagebetaling af depositum bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse fra opstalders side. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter. 

9.2 Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalders regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt. 

9.3 Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles opstalder ved anbefalet brev. 

 

§ 11 - Øvrige forhold 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

§ 10 - Underskrifter: 

hvis opstalder er umyndig kræves medunderskrift af forælder/værge  

Klubben: Opstalder:  

_______________________________ _________________________________

Dato Underskrift Dato Underskrift

Vores sponsorer